CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, TITULARITAT, CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és titularitat de GLASS Intermares, S.A. (en endavant "el Titular"), societat amb domicili social a Barcelona ( 08040 ), C / Longitudinal 8, n º 8, Mercabarna, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B 89384, Tom 5688, Inscripció 1a i amb amb CIF núm. A08890626.

El present lloc web té un caràcter merament informatiu. El Titular no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa.

El Titular es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del lloc web, el present Avís Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d'ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables al present lloc web. Així, el titular es reserva el dret d'eliminar o suspendre la seva difusió, de manera total o parcial, així com a modificar la seva estructura i contingut sense previ avís, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

La utilització d'aquest lloc web inclou tots aquells serveis i continguts posats a disposició de l'usuari del mateix, que, en accedir al lloc web, accepta sotmetre’s a aquestes condicions generals.

Tots els continguts, textos, gràfics, imatges, el disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del Titular o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Segons el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del titular. En tots els casos, qualsevol reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web necessitarà autorització prèvia del titular i haurà de citar la font.

L'accés als continguts d'aquest lloc web i l'ús que es pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari del referit lloc web. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'acord amb el que expressen aquestes condicions generals, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l' ordre públic. El Titular no garanteix ni es responsabilitza del contingut ni de la continuïtat d'aquest lloc web i, en cap cas, es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que poguessin derivar de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts.

Els enllaços i hipertext presents en aquest lloc web que possibilitin accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control del Titular d'aquest lloc web, i el titular no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d' aquesta informació o del seu ús.

El lloc web propietat del Titular es regirà pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegui la possibilitat a les parts de sotmetre’s a una jurisdicció, el titular i l'usuari del lloc web propietat del Titular, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Titular es reserva la facultat d'incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat les dades que els usuaris del lloc web de la seva propietat li facilitin voluntàriament (per exemple a través del correu electrònic) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes. L'usuari del lloc web de propietat del Titular podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d'un document oficial que l'identifiqui) a GLASS Intermares, S.A. (Barcelona (08040), C / Longitudinal 8, n º 8, Mercabarna), o enviant un correu electrònic a cboada@corporacionboadamar.com indicant al sobre o en l'assumpte del missatge la referència: "Avís legal".

El Titular es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que l'usuari li faciliti, a tractar-les de forma confidencial i guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

El lloc web propietat del Titular no té hipervincles que permetin la comunicació de les dades de l'usuari a altres pàgines web. Les dades de l' usuari no seran segmentades ni tampoc es faran ús de mètodes invisibles de dades personals.